Spúštame prihláčky za členov politického hnutia Progresívne Slovensko.

Stanovy politického hnutia nájdete tu:

[[[["field44","contains","\u00c1no"]],[["show_fields","field26"]],"and"],[[["field45","contains","\u00c1no"]],[["show_fields","field30"]],"and"],[[["field46","contains","\u00c1no"]],[["show_fields","field41"]],"and"],[[["field36","contains"]],[["show_fields","field15,field2"]],"and"],[[["field48","contains","\u00c1no"]],[["show_fields","field50"]],"and"]]
1
PRIHLÁŠKA ZA ČLENA POLITICKÉHO HNUTIA PROGRESÍVNE SLOVENSKO
Meno
Priezvisko
Dátum narodeniaV čase rozhodnutia o prijatí za člena musí dosiahnuť záujemca vek 18 rokov
Ulica (adresa trvalého pobytu)Musí byť na Slovensku.
Mesto (adresa trvalého pobytu)Musí byť na Slovensku.
PSČ (adresa trvalého pobytu)Musí byť na Slovensku.
ObčianstvoMusí byť občianstvo Slovenskej republiky alebo členského štátu Európskej únie.
Telefónne číslo
Vaša profesia
Popíšte prosím dôvody a vnútornú motiváciu pre vstup do politického hnutia Progresívne Slovensko:nie viac ako 300 slov
0 /
Boli ste v minulosti členom politickej strany/hnutia alebo kandidátom za člena politickej strany/hnutia?
Uveďte časové údaje, opíšte Vašu motiváciu pre vstup do politickej organizácie a dôvody vášho odchodu?
0 /
Vykonávali ste, alebo vykonávate verejnú funkciu alebo funkciu v organizácii zriadenej zákonom, štátom alebo samosprávnym celkom (obec, VÚC), resp. s účasťou štátu alebo samosprávneho celku?
Označte všetky vykonávané verejné funkcie a časové obdobie ich výkonu.
0 /
Kandidovali ste do volenej funkcie na kandidátke politickej strany, alebo s podporou politickej strany?
Napíšte do akej funkcie, kedy a za akých podmienok.
0 /
Je možné vo Vašej minulosti identifikovať skutočnosti, ktoré sú v rozpore so základnými hodnotami PS ? Uveďte aj všetky skutočnosti týkajúce sa Vašej osoby, ktoré by mohli byť relevantné z pohľadu posudzovania transparentnosti a etiky pôsobenia v profesnom, podnikateľskom alebo spoločenskom životenajmä, ale nielen, prípadné medializované kauzy, súdne spory, vyšetrovania, alebo správne konania súvisiace napr. s podozreniami z prijímania alebo ponúkania úplatku, nepriamou korupciou alebo transparentnosťou pri výkone zamestnania/povolania, funkcie, podnikateľskej činnosti (vrátane spoločností, v ktorých ste vykonávali alebo vykonávate funkciu štatutárneho/dozorného orgánu alebo ktorých ste alebo ste boli spoločníkom).
0 /

Všetky vyššie uvedené informácie a údaje, ako aj údaje vyplývajúce z príloh sa považujú za dôverné a budú spracované výlučne oprávnenými osobamipolitického hnutia Progresívne Slovensko za účelom rozhodnutia o prijatízáujemcu za člena politického hnutia Progresívne Slovensko.

Podpísaný štruktúrovaný profesný životopisosobitne uviesť aj údaje o členstve/účasti v orgánoch mimovládnych organizácií (občianske združenia, záujmové spolky, nadácie a pod.)
Pridať
ČESTNÉ VYHLÁSENIE ZÁUJEMCU O ČLENSTVO V POLITICKOM HNUTÍ PROGRESÍVNE SLOVENSKO

Čestne vyhlasujem, že:


(i) spĺňam všeobecné požiadavky na členstvo v politickom hnutí Progresívne Slovensko (ďalej aj „PS“), t.z. dosiahol som vek 18 rokov,mám spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, nie som v akejkoľvek forme členom inej politickej strany alebo politického hnutia a súčasne

  • som občan Slovenskej republiky s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky alebo
  • občan iného členského štátu Európskej únie s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky,
(ii) súmi známe a stotožňujem sa so základnými hodnotami a programovými cieľmi politického hnutia Progresívne Slovensko;


(iii) som bezúhonný a v minulosti som nebol právoplatne odsúdený za trestný čin, čo môžem preukázať výpisom z registra trestov, ani v súčasnosti nie som trestne stíhaný;


(iv) všetky údaje uvedené v dotazníku a prihláške za zakladajúceho člena politického hnutia PS a priloženom životopise sú pravdivé,v uvádzanom rozsahu úplné a nezamlčal som žiadnu podstatnú okolnosť pre posúdenie prihlášky;


(v) som v období od od 25. februára 1948 do 31. decembra 1989 nebol príslušníkom Štátnej bezpečnosti ani spolupracovníkom Štátnej bezpečnosti (rezident, agent, informátor, držiteľ prepožičaného bytu alebo držiteľ konšpiračného bytu).

Máte referenciu od súčasného člena PS?Pre prijatie za člena hnutia Progresívne Slovensko potrebujete mať referenciu už od súčaného člena. Ak nepoznáte žiadneho člena bude Vás kontaktovať jeden z našich miestnych koordinátorov, ktorý Vám po osobnom rozhovore môže dodať odporúčanie.
Napíšte meno člena, ktorý Vám vie poskytnúť referenciu.
0 /
Súhlas na spracovanie osobných údajov:
Previous
Next