Ako sa podeliť s úspechom

Stiahnuť

Celý
dokument

Po viacerých úspešných rokoch dobiehania životnej úrovne vyspelých krajín Európy naša ekonomika od roku 2014 začala bezpochyby strácať dych. Napriek nespochybniteľnému úspechu dobiehania životnej úrovne západu, nie všetci v našej krajine pocítili túto zmenu rovnako. Hoci všetky regióny SR zaznamenali pokles miery nezamestnanosti, aj rast príjmov, dobiehanie životnej úrovne bolo značne koncentrované na západe našej krajiny. Výsledkom sú pretrvávajúce vysoké regionálne rozdiely, ktoré znásobujú chronické problémy najmenej rozvinutých regiónov SR (nedostatok práce, odliv kvalifikovaných pracovných síl, dlhodobá nezamestnanosť, relatívna prevaha marginalizovaných skupín a s tým súvisiaca nízka úroveň vzdelania a pracovných skúseností disponibilných uchádzačov). Bez zmeny, či nového impulzu sa táto situácia bude naďalej zhoršovať.

Cesta k dostupnému zdravotníctvu

Slovenské zdravotníctvo sa borí s nedostatkom ambulantných špecialistov. Výsledkom sú dlhé čakacie doby a krátky čas, ktorý môžu lekári venovať pacientom, čo podrýva dôveru ľudí v zdravotný systém. Tento fenomén zároveň prispieva k prehlbovaniu regionálnych a – vzhľadom na nárast spoplatnených poskytovateľov – aj socioekonomických nerovností.

Vzhľadom na súčasné trendy je deravá sieť ambulantných špecialistov čoraz väčším rizikom pre zdravie ľudí aj udržateľnosť celého systému. Ako rozvinutá krajina západného sveta čelíme vyhliadkam starnúcej populácie s rastúcou prevahou chronických ochorení, akú sú kardiovaskulárne choroby, rakovina, obezita či chronické respiračné ochorenia. Tieto síce pri dobrej starostlivosti nemusia prerásť do akútnej formy, no kľúčom k liečbe je práve priebežná ambulantná starostlivosť, ktorá by mala predchádzať a minimalizovať prípady hospitalizácie. Nemocnice sú drahé na prevádzku, a sú pre pacienta oveľa stresujúcejšou a často aj nebezpečnejšou alternatívou. Prioritou je preto dostať pacienta čo najskôr k ambulantnému špecialistovi, respektíve do zariadení jednodňovej chirurgie, či domácej starostlivosti.

Hoci stratégia reformy zdravotníctva 2014-2030 si tieto trendy uvedomuje, ministerstvo sa dnes sústreďuje prevažne na nemocnice: ich stratifikáciu, rekonštrukcie, alebo investície do technického vybavenia. Politickou prioritou je – celkom logicky – upratať vo verejných nemocniciach a zastaviť zbytočné straty.

Ambulantná sieť však nesmie ostať bokom. Naopak, jej reforma – smerujúca k väčšej dostupnosti – musí byť súčasťou modernizácie slovenského zdravotníctva, schopného prispôsobiť sa prichádzajúcim trendom.

Učiace sa progresívne Slovensko

Systém školstva je jediným univerzálnym nástrojom štátu, ktorý dokáže meniť myslenie ľudí a vychovávať občanov v súlade
s hodnotami, na ktorých stojí a cieľmi, ku ktorým smeruje. Základnou funkciou škôl je socializácia detí a mladých ľudí (výchova) a podpora radosti z objavovania sveta (vzdelávanie).

Zároveň je školstvo najväčší a najzložitejší systém štátu – zahŕňa všetky školy od materských až po špičkový výskum v Akadémii vied. Nie je jedno školstvo, neexistuje len jeden systém. Otázky výchovy a vzdelávania sa rozprestierajú ponad všetky rezorty.

Do diskusie o reformách a budúcnosti vzdelávania predložil rezort školstva koncepciu Učiace sa Slovensko. Nevieme odhadnúť, nakoľko realistické je očakávanie konsenzu nad nálnym obsahom dokumentu, či jeho prioritami, ani to, či vzídu z tejto verejnej diskusie. No chceme k nej prispieť konštruktívnym spôsobom a preto predkladamé svoje konkrétne pripomienky. Obmedzili sme sa len na tie, ktoré sú z nášho hľadiska kľúčové a vyžadujú si preto vyššiu mieru pozornosti.

Zamýšľaná reforma vzdelávania sa musí stať prioritou vlád, ktoré majú túto historickú zodpovednosť voči budúcnosti Slovenska. Tomu musí zodpovedať personálna aj materiálna podpora tohto úsilia.

Stiahnuť

Celý
dokument

Komunita

Diskusia
k téme

Dá sa bojovať s korupciou na Slovensku? Dá!

Korupcia je jedným zo zásadných problémov Slovenska, je natoľko notoricky známy fakt, že sa veľakrát zdá, akoby sme ho prestali riešiť. Na jednej strane sa korupcia skloňuje vo všetkých politických a spoločenských debatách, stáva sa absolútnym argumentom do každej hádky, na druhej strane však čoraz viac ľudí prestáva mať pocit, že boj s touto chobotnicou má akýkoľvek zmysel.

Dalo by sa povedať, že v tom, ako riešiť korupciu, vládne konsenzus. Problém spočíva v reálnom vykonaní navr- hovaných opatrení. Ako by sa to mohlo podariť na Slovensku sa pokúšam rozobrať v tomto texte.

Základné riešenia pre boj s korupciou:

 • Kvalitní, nezávislí a dobre ohodnotení ľudia v štátnej správe
 • Znižovanie priestoru na korupciu
 • Transparentnosť, participácia a kontrola 
 • Trestanie korupcie a spravodlivosť
 • Komunikácia o korupcii
Stiahnuť

Celý
dokument

Komunita

Diskusia
k téme

Progresívna zahraničná politika

Slovenská zahraničná politika sa ocitla v paradoxnej situácii: jej význam pre krajinu dramaticky stúpa, no naše nároky na ňu zostávajú relatívne nízke. V čase, keď EU bojuje o prežitie, požadujeme od slovenských politikov len toľko, aby zbytočne neútočili na Brusel a zabezpečili čo najviac prostriedkov z eurofondov.

Bytostným nastavením našej zahraničnej politiky nesmie byť strach z budúcnosti, ale trpezlivé úsilie o lepšiu budúcnosť. Potrebujeme zahraničnú politiku, čo nehľadí na globálne zmeny len podozrievavými očami bezpečnostných či ekonomických hrozieb, ale aj prizmou nových príležitostí. Jej intelektuálny horizont musí presiahnuť boj s aktuálnymi krízami, a smerovať k pozitívnej vízii európskeho a medzinárodného usporiadania.

Mala by sa opierať o štyri charakteristiky:

 • autentický proeurópsky postoj
 • obhajobu liberálno-demokratických hodnôt
 • princíp otvorenosti
 • politický obsah
Stiahnuť

Celý
dokument

Komunita

Diskusia
k téme

Denník N

Článok
v novinách 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Progresívne proti nezamestnanosti

Slovenská republika dlhodobo trpí vysokou mierou nezamestnanosti v porovnaní s ostatnými vyspelými krajinami, vrátane našich susedov z V4. Obzvlášť závažným problémom je vysoká úroveň dlhodobej nezamestnanosti, čo naznačuje, že veľká časť nezamestnanosti je štrukturálneho charakteru. Ďalšie znižovanie si preto bude vyžadovať nielen zdravý ekonomický rast, ale aj reformu inštitúcií trhu práce, ktoré vplývajú na tvorbu pracovných miest ako aj schopnosť a ochotu uchádzačov o zamestnanie tieto miesta obsadiť.

Návrhy riešení ponúknuté v tejto štúdii sa opierajú o kombináciu analýzy charakteristík slovenského trhu práce a poznatkov ekonomického výskumu ohľadom príčin nezamestnanosti, ktoré nám pomôžu objasniť, ktoré aspekty slovenského systému by mali byť zreformované. Navrhnuté riešenia možno zaradiť do troch okruhov:

 • sociálny systém a regulácia trhu práce
 • aktívne politiky trhu práce
 • znižovanie regionálnych rozdielov na trhu práce

 

Stiahnuť

Celý
dokument

Komunita

Diskusia
k téme

SME.sk

Článok
v novinách