Ivan Štefunko bol profesionálny technologický investor. Investoval priamo či nepriamo do viac ako 50 slovenských firiem, podnikal transparentne, nezneužíval systém cez žiadne schránkové firmy na Cypre a nejasné štruktúry. Všetky jeho majetkové podiely a väzby sú verejne dostupné na internete.

Monogram Technologies spravila podozrivé obchody

Vo firme Monogram Technologies nemá Ivan Štefunko priamy podiel. Je vlastníkom iba ¼ spoločnosti, ktorá vlastní spomínanú firmu a majú ju vo svojom portfóliu. Keďže v dobe obchodu nebol v žiadnom orgáne firmy Monogram Technologies, tak nemal priamy dosah na riadenie a už vôbec nie na zákazky danej spoločnosti. Ako menšinovému vlastníkovi inej spoločnosti nemá žiadny nárok, zákonný alebo iný, mať prístup k informáciám o dennodenom chode Monogram Technologies či ovplyvňovať rozhodnutia manažmentu.

O podozreniach sa dozvedel od novinárov a odsúdil prípadné nekalé praktiky. Pravidelne a otvorene s novinármi komunikoval a snažil sa danú situáciu vyriešiť s pozície, ktorú ako menšinový vlastník druhej spoločnosti mal. Nikdy nepodpísal, neschválil a nepodporil nijakú neetickú praktiku v žiadnych zo svojich spoločností. Z firmy Monogram Technologies si nikdy za tieto obchody nevzal a ani si nebude brať zisk.

Aj na základe týchto skutočností sa Ivan Štefunko rozhodol predať svoje podiely v spoločnosti, ktorá je akcionárom v Monogram Technologies. Nie je to však jednoduchá záležitosť pre zložitosť zmlúv a procesov v investorských spoločnostiach ako je táto, tento proces trvá mesiace.

Platí to aj pre prípad obstarávania na VŠVU z roku 2012. Ivan Štefunko sa o tomto prípade dozvedel od novinára z Aktuality.sk. Vzhľadom na veľkosť jeho portfólia a postavenie vo firme Monogram Technologies nie je informovaný o zákazkách či manažérskych rozhodnutiach.

Prepojenie Neulogy a Pro Partners

Neulogy a.s. vypracovalo biznis plán, na základe ktorého Ivan Štefunko s Martinom Brunckom oslovili viacerých investorov. Jedným z nich bola aj spoločnosť Pro Partners. Investovali zhruba 300-tisíc eur, ktoré mali garantovať počiatočné vybudovanie firmy a vďaka tejto investícii získali menšinový podiel v spoločnosti. Spoločnosť si stanovila odvážne ciele a mnohé z nich naplnila. Stala sa rešpektovaným partnerom vedeckých inštitúcií doma aj v zahraničí. Pomáhala budovať startupový ekosystém, a podieľala sa na vzniku niekoľkých úspešných iniciatív ako napríklad Startup Awards. Neulogy pomohla dostať inovatívne podnikanie do pozornosti médií, univerzít, politikov, ale i podnikateľov samotných. Neulogy spoluzakladala SAPIE (Slovenskú alianciu pre inovatívnu ekonomiku), ktorá je reprezentatívnym hlasom tohto sektoru v celej spoločnosti.

Firma pelicantravel.com čerpá zo štátneho rozpočtu obrovské množstvo peňazí

Ivan Štefunko nikdy nebol konateľom firmy pelicantravel.com, hoci ju zakladal a bol aktívny v jej začiatkoch. Doteraz je iba šestinovým spoločníkom. Keďže firma je zisková, zárobok Ivana Štefunka pochádza z dividend. Ide o zďaleka najväčšiu spoločnosť v oblasti predaja leteniek na Slovensku a jej kumulatívne obraty v období od roku 2011 sú viac ako 400 miliónov eur. Veľmi zriedkavé dodávky štátnym inštitúciám na základe riadnych tendrov sú teda v objeme menej ako 0,3 %.

Štefunko je prepojený na Európske fondy (JEREMIE)

JEREMIE bolo celoeurópskou schémou na podporu inovatívneho podnikania, nešlo teda o “Európske fondy” národného typu. Prostredníctvom schémy neboli udeľované granty, ale investície – výmenou za menšinový podiel vo firme, ktorý investori (jeden verejný a 39 súkromných investorov) získali vo fonde. Je to schéma, ktorá sa v mnohých krajinách (Litva, Lotyšsko, Bulharsko či Rumunsko) ukázala ako úspešná. Slovensko ju implementovalo ako posledné. A to nasledovným spôsobom: Slovenská republika poverila výberom manažéra Európsky Investičný Fond, aby sa obmedzili politické či iné vplyvy. Medzinárodný tender trval skoro dva roky, zúčastnilo sa ho viac ako desať uchádzačov, a Neulogy Ventures a.s. so skúsenými fínskymi a belgickými investormi získala mandát. Slovenské štátne orgány na tento proces nemali žiadny vplyv. Tento istý proces sa udial aj v iných krajinách, v ktorých schéma zaznamenala úspech.

Dáta o JEREMIE nie sú verejné

Keďže nejde o verejnú zákazku domáceho charakteru, nepodlieha zákonu o slobodnom prístupe ku informáciám Slovenskej republiky. Hospodárenie a nakladanie s investičnými zdrojmi Neulogy Ventures je však viac než transparentné, a to hneď z niekoľkých dôvodov:

  • Fond, ktorý investuje, je Luxemburskou entitou, keďže je tam právne prostredie, požívajúce dôveru zahraničných investorov, vrátane Európskeho Investičného Fondu. Fond teda spadá pod kontrolu Luxemburského regulátora.
  • Fond má 40 investorov, pre ktorých pracujú banka Societé General a luxemburský audítor, firma Deloitte.
  • Každá zo zainvestovaných firiem musí mať audit od renomovanej spoločnosti, a ku nej má prístup každý investor na požiadanie.

Kontrakt na výskum geotermálnych plazmových vrtákov

Firma GA Drilling je skvostom slovenského súkromného vývoja, ktorý pomáha aj univerzitnému výskumu a opačne. Keďže Ivan Štefunko bol pri firme od začiatku a pomáhal jej rásť, postupne do firmy investoval vlastné (rodinné) peniaze a momentálne má vo firme podiel menej ako 0,98 %. Nie je v orgánoch firmy a raz za tri mesiace prichádza s firmou do kontaktu ako malý akcionár v spojitosti s administratívnymi úkonmi. Za rovnakých podmienok, aké musí spĺňať mnoho ďalších medzinárodných aj domácich investorov, sa zároveň stal akcionárom firmy aj fond Neulogy Ventures. Hodnota spoločnosti pritom stále stúpa a predpokladá sa, že si aj v budúcnosti zachová tento pozitívny trend. Ivan Štefunko navyše nemal žiadny vplyv na rozhodovanie o fondoch na vedu a výskum. Firma GA Drilling pritom spolupracuje s najväčšími spoločnosťami energetického priemyslu – BP, Shell, Statoil či Saudi Aramco.

Staffino je napojené ná štátne zákazky

Firma Staffino je súčasťou portfólia Neulogy Ventures. Fond, ktorý spravuje Ivan Štefunko, vlastní podiel menej ako 20 %. Firma Staffino je veľkým inovátorom v oblasti merania a vyhodnocovania spokojnosti zákazníka a pomáha súkromným firmám i verejnej sfére vylepšiť svoje vzťahy s užívateľmi služieb. Zákazky od verejných inštitúcií sú v minimálnej miere, rádovo do 10 %. Bez ohľadu na objem takýchto objednávok však na ne nemá Ivan Štefunko žiadny vplyv. Firma je aktívna vo viac ako piatich krajinách a výrazným tempom rastie.