fbpx
Otvoriť menu Otvoriť menu

Pridaj sa

Prihláška za člena/členku politického hnutia Progresívne Slovensko

Ďakujeme za Váš záujem pridať sa do hnutia Progresívne Slovensko.

Prosíme o vyplnenie nasledujúcich údajov.

Pridať sa

Toto pole je povinné

Toto pole je povinné

Toto pole je povinné

Zadajte dátum v tvare DD.MM.RRRR

Toto pole je povinné

Toto pole je povinné

Toto pole je povinné

Zadajte PSČ v tvare XXXXX

Toto pole je povinné

Toto pole je povinné

Zadajte platný email

Toto pole je povinné

Zadajte tel.č. v tvare +XXXXXXXXXXXX

Toto pole je povinné

Toto pole je povinné

Boli ste v minulosti členom/členkou politickej strany/hnutia alebo kandidátom/kandidátkou za člena/členku politickej strany/hnutia?

Toto pole je povinné

Vykonávali ste, alebo vykonávate verejnú funkciu alebo funkciu v organizácii zriadenej zákonom, štátom alebo samosprávnym celkom (obec, VÚC), resp. s účasťou štátu alebo samosprávneho celku?

Toto pole je povinné

Kandidovali ste do volenej funkcie na kandidátke politickej strany, alebo s podporou politickej strany?

Toto pole je povinné

Je možné vo Vašej minulosti identifikovať skutočnosti, ktoré sú v rozpore so základnými hodnotami PS ? Uveďte aj všetky skutočnosti týkajúce sa Vašej osoby, ktoré by mohli byť relevantné z pohľadu posudzovania transparentnosti a etiky pôsobenia v profesnom, podnikateľskom alebo spoločenskom živote najmä, ale nielen, prípadné medializované kauzy, súdne spory, vyšetrovania, alebo správne konania súvisiace napr. s podozreniami z prijímania alebo ponúkania úplatku, nepriamou korupciou alebo transparentnosťou pri výkone zamestnania/povolania, funkcie, podnikateľskej činnosti (vrátane spoločností, v ktorých ste vykonávali alebo vykonávate funkciu štatutárneho/dozorného orgánu, alebo ktorých ste alebo ste boli spoločníkom/spoločníčkou).

Toto pole je povinné


Toto pole je povinné

Zadajte PDF súbor maximálne 5 MB.

ČESTNÉ VYHLÁSENIE ZÁUJEMCU O ČLENSTVO V POLITICKOM HNUTÍ PROGRESÍVNE SLOVENSKO

ČESTNE VYHLASUJEM, ŽE:

(i) spĺňam všeobecné požiadavky na členstvo v politickom hnutí Progresívne Slovensko (ďalej aj „PS“), t.z. dosiahol som vek 18 rokov, mám spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, nie som v akejkoľvek forme členom inej politickej strany alebo politického hnutia a súčasne som občan Slovenskej republiky s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky alebo občan iného členského štátu Európskej únie s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky;

(ii) sú mi známe a stotožňujem sa so základnými hodnotami a programovými cieľmi politického hnutia Progresívne Slovensko;

(iii) som bezúhonný a v minulosti som nebol právoplatne odsúdený za trestný čin, čo môžem preukázať výpisom z registra trestov, ani v súčasnosti nie som trestne stíhaný;

(iv) všetky údaje uvedené v dotazníku a prihláške za zakladajúceho člena politického hnutia PS a priloženom životopise sú pravdivé, v uvádzanom rozsahu úplné a nezamlčal som žiadnu podstatnú okolnosť pre posúdenie prihlášky;

(v) som v období od 25. februára 1948 do 31. decembra 1989 nebol príslušníkom Štátnej bezpečnosti ani spolupracovníkom Štátnej bezpečnosti (rezident, agent, informátor, držiteľ prepožičaného bytu alebo držiteľ konšpiračného bytu).

Toto pole je povinné

Súhlas na spracovanie osobných údajov: tu nájdete Informácie o spracúvaní a ochrane osobných údajov

Toto pole je povinné

Toto pole je povinné

Toto pole je povinné

Newsletter

Aby ti nič neušlo!

Prihlás sa na odber newslettra Progresívneho Slovenska a prijímaj aktuálne info o našich aktivitách.

Toto pole je povinné

Zadajte platnú emailovú adresu

Kliknutím súhlasíš so zasielaním emailových správ a s našimi zásadami ochrany osobných údajov.

 

 

Formulár odoslaný

Ďakujeme za Váš záujem
Budeme Vás kontaktovať

Dokončiť

Vo formulári sú chyby

Opraviť

Uknown error

Skúste to neskôr prosím

Dokončiť