Články

PS ide bojovať za spravodlivú a zelenú transformáciu

Progresívne Slovensko zaviedlo ako jeden z hlavných pilierov programu spravodlivú a zelenú transformáciu.

Snem Progresívneho Slovenska, uvedomujúc si

 • akútne ohrozenie budúcnosti ľudstva vplyvom klimatickej krízy spôsobenej antropogénnymi emisiami skleníkových plynov, nárast emisií týchto plynov na Slovensku v posledných rokoch a potrebu udržať globálne otepľovanie pod 1,5 stupňa Celzia;
 • ohrozenie ekosystémových služieb z dôvodu poškodzovania a ničenia posledných oblastí divočiny na Slovensku a potrebu bezzásahovosti aspoň na 5 percentách územia SR ako aj EÚ;
 • krízu spôsobenú nadmerným používaním jednorazových plastových výrobkov a obalov a potrebu prechodu na cirkulárnu ekonomiku;
  a nepriaznivý stav ovzdušia a vodných tokov

schvaľuje

 1. požiadavku na spravodlivú a zelenú transformáciu ako jeden z hlavných pilierov programu Progresívneho Slovenska s cieľmi:
  1. mitigácie klimatickej zmeny v zmysle potreby udržať oteplenie pod 1,5 stupňa
  2. prechodu na cirkulárnu ekonomiku a náhrady jednorazových plastových výrobkov a obalov
  3. ochrany aspoň piatich percent územia SR bezzásahovým spôsobom
  4. dosiahnutia priaznivého stavu ovzdušia a vôd.

poveruje

 1. predsedníctvo Progresívneho Slovenska detailnejším vypracovaním programu v týchto otázkach
 2. predsedníctvo Progresívneho Slovenska presadzovaním týchto cieľov v prípadných koaličných rokovaniach pred ako aj po parlamentných voľbách.