fbpx
Otvoriť menu Otvoriť menu

Sprievodca členstvom v PS

28. november 2022

→ V prvom rade si musíš podať prihlášku,
→ dodať patričné dokumenty (životopis a čestné vyhlásenie záujemcu o členstvo - oba dokumenty sa nachádzajú na webe),
→ nasleduje pohovor s predsedom/dníčkou miestnej bunky resp. okresnej organizácie - najbližšie pri tvojom bydlisku,
→ nakoniec zostáva počkať na vyrozumenie z predsedníctva a zaplatiť členský príspevok (pre rok 2022 je jeho výška 25 eur, pre dôchodcov/kyne, študentov/ky a ŤZP 10 eur).

→ automatické začlenenie do miestnej bunky,
→ účasť na stretnutiach či aktivitách miestnej bunky, 
→ zaplatenie členského príspevku
→ a dodržiavanie Etického kódexu hnutia

Nezabudni, že ako člen/ka si ambasádorom/kou hnutia a pre ľudí vo svojom okolí sa stávaš zdrojom informácií o dianí v PS. Mal/a by si o ňom teda byť informovaný/á, rovnako ako o našich hodnotách a spoločenských témach, ktoré otvárame.

→ právo byť volený/á a kandidovať do funkcií v hnutí,
→ prístup na interný komunikačný nástroj hnutia, kde majú členovia a členky možnosť medzi sebou diskutovať a networkovať,
→ možnosť dostávať informácie o živote v hnutí z prvej ruky. 

Na dobrovoľnej báze je pričlenenie ku vnútorným platformám PS, zameraným na zelené témy, feminizmus a rodovú rovnosť, mládežnícku politiku, náboženstvo a školstvo.

Mená členov a členiek nezverejňujeme, ako budeš svoje členstvo komunikovať, je na tvojom rozhodnutí.

Odkaz na STANOVY HNUTIA PS

Člen/ka PS má právo najmä:

→ voliť a byť volený/á alebo menovaný/á (delegovaný/á) do orgánov hnutia spôsobom určeným Stanovami alebo vnútornými predpismi hnutia,
→ hlasovať vo vnútorných referendách hnutia,
→ aktívne sa zúčastňovať na činnosti hnutia v miestnej bunke, ktorej je členom/kou a na činnosti orgánov hnutia, do ktorých bol zvolený/á, alebo menovaný/á či delegovaný/á,
→ spoluvytvárať postoje hnutia k spoločenským témam a spolupracovať na príprave dokumentov hnutia,
→ predkladať návrhy a podnety týkajúce sa činnosti a programu hnutia orgánom hnutia,
→ na informácie a účasť na diskusii o činnosti hnutia,
→na podporu v činnostiach, ktoré realizuje v záujme hnutia a v súlade so Stanovami, základnými hodnotami a programom,
→ zúčastniť sa rokovania orgánu hnutia, ak sa prerokúvajú záležitosti súvisiace s jeho/jej členstvom v hnutí,
→ prerušiť členstvo a ukončiť členstvo v hnutí spôsobom určeným v Stanovách. 

Člen/ka PS má povinnosť:

→ dodržiavať Stanovy a vnútorné predpisy hnutia (najmä Etický kódex) a konať v súlade s nimi, ako aj v súlade so základnými zásadami a programovými cieľmi hnutia,
→ dodržiavať uznesenia volených orgánov hnutia,
→ lojality, v rámci ktorej je povinný/á najmä zdržať sa akéhokoľvek konania, činnosti alebo verejných vyjadrení, ktoré sú v rozpore so základnými hodnotami a programovými cieľmi hnutia alebo ktoré poškodzujú záujmy hnutia,
→ pravdivo a úplne informovať Sekretariát o akejkoľvek skutočnosti týkajúcej sa jeho/jej osoby, ktorá môže mať za následok vylúčenie alebo pozastavenie členstva, ako aj o skutočnostiach, ktoré môžu znamenať konflikt záujmov člena/ky,
→ zodpovedne a s náležitou starostlivosťou plniť povinnosti vyplývajúce z volených alebo dobrovoľných funkcií, ktoré prijal/a,
→ neposkytovať dôverné informácie, týkajúce sa činnosti hnutia, tretím osobám,
→ platiť riadne a včas členské príspevky,
→ bezodkladne oznámiť Sekretariátu všetky zmeny týkajúce sa jeho/jej osobných údajov za účelom ich evidencie.

Aktivity a články

Progresívny týždeň

29. januára 2023

Progresívny týždeň

22. januára 2023

Progresívny týždeň

15. januára 2023

Newsletter

Aby ti nič neušlo!

Prihlás sa na odber newslettra Progresívneho Slovenska a prijímaj aktuálne info o našich aktivitách.

Toto pole je povinné

Zadajte platnú emailovú adresu

Kliknutím súhlasíš so zasielaním emailových správ a s našimi zásadami ochrany osobných údajov.

 

 

Formulár odoslaný

Ďakujeme za Váš záujem
Budeme Vás kontaktovať

Dokončiť

Vo formulári sú chyby

Opraviť

Uknown error

Skúste to neskôr prosím

Dokončiť