fbpx
Otvoriť menu Otvoriť menu

Ženský balík

Riešenia pre ženy

Za posledné dva roky boli ženy na Slovensku vystavené až 19 návrhom na sťaženie prístupu k interrupciám. Obmedzovanie reprodukčných a sexuálnych práv žien je pritom ďalšou hrozbou pre demokraciu.

Prebiehajúca pandémia situáciu žien na Slovensku v mnohých ohľadoch ešte zhoršila a prehĺbila nerovnosti medzi mužmi a ženami. Mnohé z nich prišli o prácu alebo museli zostať doma pri deťoch, keď boli školy zatvorené. Rapídne sa zvýšil počet prípadov domáceho násilia a ženám často bola odopieraná zdravotná starostlivosť, na akú majú nárok (napríklad pri pôrodoch).

Práva žien by sme mali namiesto obmedzovania rešpektovať a rozširovať smerom k zrovnoprávneniu s mužmi – nesmieme zaradiť spiatočku, potrebujeme posun dopredu, progres a kladieme si otázku, ako ho dosiahnuť.

V hnutí Progresívne Slovensko sme preto vytvorili komplexný Ženský balík riešení. Je načase riadiť sa novými odbornými znalosťami, faktami a tiež odporúčaniami organizácií. V neposlednom rade je načase konečne počúvať ženy.

Poďme spoločne – ženy aj muži – zo Slovenska urobiť férovú a modernú krajinu pre všetky a všetkých.

Simona Petrík

Simona sa dlhodobo venuje najmä právam žien, rodovej rovnosti a rodinnej politike. Tvrdí, že zodpovedná politika štátu by mala obsahovať rodový aspekt a zohľadňovať jedinečné potreby a perspektívy žien. Vo volebnom období 2016 - 2020 pôsobila ako poslankyňa NR SR a v parlamente predkladala zákony týkajúce sa pomoci ženám (pôrodná starostlivosť a starostlivosť o sexuálne a reprodukčné zdravie žien), podpory ich postavenia v spoločnosti (dôchodková spravodlivosť pre ženy), vo verejnom priestore či na trhu práce (rozdiely v odmeňovaní), ako aj podpory pre mladé rodiny s deťmi (férové materské či garancia miesta v škôlke pre všetky deti od 3 rokov). Tieto návrhy sú zároveň súčasťou riešení, ktoré predstavuje Ženský balík.

 

Lucia Plaváková

V PS sa venuje téme základných práv a slobôd, práv LGBTI ľudí, prorodinných politík pre všetky rodiny a boju proti nenávistným prejavom. Do politiky vstúpila s víziou prispieť k vytvárania inkluzívnej spoločnosti, v ktorej sa každý človek cíti byť rešpektovaný a má šancu na život v dôstojnosti, rovnosti a v súlade s jeho alebo jej snami.

Ako advokátka a aktivistka viac ako 10 rokov poskytuje aj bezplatnú právnu pomoc pre LGBTI ľudí. Je spoluzakladateľkou občianskeho združenia Dúhové rodiny.

 

Beata Jurik

Je právnička s dvojitým zameraním: na právo EÚ a na ľudské práva, špecializácia „práva menšín“. Posledné roky pôsobila ako odborná asistentka na Univerzite v Štrasburgu, kde vyučovala ústavné a správne právo, ľudské práva a niekoľko predmetov práva EÚ. Momentálne pracuje ako Policy Advisor pre liberálnu frakciu Renew Europe v Európskom Parlamente v Bruseli.

V PS sa venuje témam feminizmu, rodovej rovnosti a právam žien. Vďaka svojim skúsenostiam z Centra pre obete násilia, zo Spoločnosti pre plánované rodičovstvo a z ďalších organizácií vo Francúzsku sa zameriava hlavne na boj proti násiliu a reprodukčné a sexuálne práva. Je presvedčená, že Slovensko potrebuje v oblasti práv žien progres, pretože ich neustále obmedzovanie je nebezpečné pre demokraciu.

 

Ingrid Kosová

Má skúsenosti s pôsobením v štátnom, verejnom, mimovládnom i súkromnom sektore. Koncepčné a strategické myslenie využila pri práci na úrade splnomocnenkyne vlády pre rómske komunity, kde získala cenné odborné skúsenosti pre riešenie problematiky chudoby a marginalizovaných rómskych komunít. Zároveň pôsobí ako manažérka a zriaďovateľka materskej školy, základnej umeleckej školy a centra voľného času, je expertkou v oblasti vzdelávania pre tvorbu stratégií, akčných plánov a inklúzie Rómov.

 

Zuzana Nitschneiderová

Je advokátka, ktorá sa dlhodobo venuje sociálnym právam, otázkam zamestnanosti a pracovnému právu, ako i postaveniu žien v oblastiach rodinného práva, či možností uplatnenia sa na trhu práce i v podnikaní. Svoje skúsenosti z právnej praxe využíva pre prípravu legislatívnych návrhov, ktoré sú zamerané na férovejšie postavenia žien v práci a spoločnosti. Vlastní tiež advokátsku kanceláriu NK Law Group, ktorá je zameraná na vytváranie flexibilných pracovných úväzkov pre právničky.

 

Ženy a súlad práce s rodinou

RIEŠENIA

Zverejňovanie platových rozdielov medzi mužmi a ženami na rovnakých pracovných pozíciách

Na Slovensku je podľa portálu Paylab vyše 9%ný rozdiel v platoch medzi mužmi a ženami na rovnakých pracovných pozíciách. Nižšie platy sú nielen nespravodlivé, ale tiež znižujú úspory a výšku dôchodkov žien, čo prispieva k tomu, že sú v starobe viac ohrozené chudobou.Týmto riešením chceme prispieť k zrovnoprávneniu mužov a žien v oblasti odmeňovania a tým aj k zvyšovaniu podielu žien na trhu práce a k dosahovaniu ich ekonomickej nezávislosti.

Nárok na voľno pri spontánnom potrate pre ženu a jej blízku osobu

Zámerom zakotvenia voľna pri spontánnom potrate alebo narodení mŕtveho plodu je pomôcť žene a jej blízkej osobe (manžel, partner/ka, či iný rodinný príslušník) pri zotavení sa z neplánovaného ukončenia tehotenstva.

Férové reťazové materské

Netrestajme ženy za to, že si na materskej privyrábajú čiastočným úväzkom. Preto navrhujeme zachovanie výšky predošlého materského, aj keď matka bude medzi dvoma materskými pracovať na čiastočný úväzok.

Flexibilné poberanie rodičovského príspevku – viac peňazí do mesačného rodinného rozpočtu

Nie všetci rodičia sú rovnakí, niektorí chcú ísť do práce skôr a niektorí by si chceli čas strávený doma s dieťaťom predĺžiť. Štát má určiť jeden balík peňazí, ktorý dostane rodina na každé dieťa a bude si ho môcť vybrať v rôznych rýchlostiach. Ak si ho vyberie rýchlejšie, výška rodičovského príspevku bude tiež vyššia. Ak si rodičia poberanie rodičovského príspevku predĺžia napr. na 4 roky, jeho suma bude nižšia. Ďalším stupňom flexibilného poberania rodičovského príspevku bude možnosť rodičov sa počas celej doby rodičovskej dovolenky striedať pri starostlivosti o dieťa rozdelením v rámci jedného týždňa. Tým sa aj pre ženy zvýši šanca zapájať sa do pracovných či podnikateľských aktivít už počas prvých rokov života dieťaťa. A rovnako sa pre mužov zvýši možnosť vyššej miery zapojenia do starostlivosti o deti a prehlbovanie vzťahu s deťmi.

Podpora rovnosti žien a mužov v netradičných povolaniach

Ukazuje sa, že voľba povolania nezávisí len od individuálnej voľby jednotlivcov, ale býva často ovplyvnená sociálnymi a kultúrnymi vplyvmi. Z rodového hľadiska môžeme konštatovať, že tieto vplyvy sú negatívne, pretože spôsobujú segregáciu, ktorá obmedzuje nielen individuálnu voľbu, ale zároveň prináša peňažné nevýhody pre ženy na trhu práce. V rámci opatrení na podporu rodovej rozmanitosti sa ukazuje, že nestačí len motivovať dievčatá a chlapcov, aby si vyberali netradičné povolania, ale je nutné vytvárať reálne podmienky na podporu študentov a študentiek, ktorí zvolia „rodovo netypický„ odbor (technické odbory u dievčat a učiteľstvo u chlapcov). napr. prostredníctvom rodovo citlivého kariérneho poradenstva, či zavádzaním dočasných vyrovnávacích opatrení (kvót) a to nielen v oblasti prípravy na povolanie, ale vo všetkých aspektoch pracovného, verejného, či politického života.


Nárok na vdovský dôchodok aj pre ženy s jedným dieťaťom alebo ženy bezdetné

V súčasnosti majú nárok na vdovský dôchodok ženy s jedným dieťaťom / bez dieťaťa len v období jedného roku od smrti manžela a následne potom až po dosiahnutí dôchodkového veku. Naším cieľom je vrátiť do systému spravodlivosť aspoň v tom, že aj ženy, ktoré vychovali len jedno dieťa, by mali od 55. roku svojho veku nárok na vdovský dôchodok a ženy, ktoré sú bezdetné, by mali takýto nárok na vdovský dôchodok od 57. roku svojho veku. Nemuseli by teda čakať na dosiahnutie dôchodkového veku.

Dôchodková spravodlivosť pre ženy - Dobrovoľná možnosť zdieľať dôchodkové práva pre osoby, ktoré sa starajú o ich spoločné dieťa / deti

Najčastejšie padajú do siete chudoby rozvedené ženy, ktoré sa tým pádom stávajú samoživiteľkami. Ženy sú zároveň tie, ktoré vo veľkej väčšine vykonávajú tzv. neplatenú prácu, ktorej súčasťou je aj starostlivosť o deti. Počas tohto obdobia ženy nepracujú, čo sa prejavuje vo výške ich úspor a neskôr aj dôchodkov. Preto je potrebné presadiť, aby dôchodkové práva manželov a partnerov s deťmi boli zdieľané. Za obdobie, počas ktorého partneri spolu vychovávajú deti, sa ich odvody do Sociálnej poisťovne sčítajú a v čase dosiahnutia dôchodkového veku budú mať obe osoby za toto obdobie rovnaký dôchodok (50:50).

Rýchlejšie vyplácanie a efektívnejšie vymáhanie náhradného výživného

Matky - samoživiteľky, ktoré opustil partner, potrebujú každé euro. Príliš často sa stáva, že otec dieťaťa si neplní svoje finančné záväzky a výživné neplatí. Preto je nevyhnutné prehodnotiť vyplácanie a vymáhanie náhradného výživného a preniesť administratívne povinnosti z matky na štát formou vytvorenia automatizovaného systému náhradného výživného, ktorý automaticky a čo najskôr matke pridelí výživné a následne ho vymáha od neplatiča.

Garancia miesta v škôlke pre všetky deti od 3 rokov

S nedostatkom miest v škôlkach sa boríme už viac ako 12 rokov - bez úspechu. Preto je viac než nutné zaviesť nárokovateľnosť škôlky pre všetky deti od 3 rokov veku a zároveň kompenzáciu rodičom, ktorých deti miesto v škôlke nedostanú - vo forme zvýšeného Príspevku na starostlivosť o dieťa na rovnakú sumu, v akej je aktuálne Rodičovský príspevok, a predĺženia jeho nároku na deti až do 6 rokov veku. Aby rodičia nemuseli dávať pol výplaty na drahé súkromné škôlky.


Ženy a ich zdravie

RIEŠENIA

Bezplatné interrupcie pre všetky ženy bez rozdielov

Vyzývame ministra zdravotníctva Lengvarského, aby zmenil vyhlášku o interrupciách, ktorú naposledy účelovo zmenil predošlý minister Krajčí vo februári 2021 tak, že spoplatnil interrupcie ženám nad 40 rokov. Pandémia Covid19 navyše zhoršila situáciu všetkých kategórií žien. Zvýšený podiel domáceho násilia, ekonomické a psychické problémy sužujúce mnohé ženy či celé rodiny a sťažený prístup k zdravotnej starostlivosti zvýšili počet neželaných tehotenstiev. Preto žiadame ministra, aby vyhlášku upravil tak, aby boli interrupcie bezplatné (hradené z verejného zdravotného poistenia) pre všetky ženy bez ohľadu na vek a dôvod prerušenia tehotenstva, ako je tomu v každej modernej krajine, ktorá sa stará o sexuálne a reprodukčné zdravie žien a robí túto službu dostupnou pre každú ženu.

Progresívny zákon o interrupciách

Medzinárodné orgány vyzývajú štáty, aby bola legálna interrupcia nielen dostupná, ale aj prístupná a v dobrej kvalite. To znamená, že musí byť vykonávaná na základe poznatkov modernej vedy. K tomu patrí aj odstránenie čakacej lehoty, úprava poučenia a tiež 6-mesačného obmedzenia, ktoré nemajú žiadne medicínske opodstatnenie. Máme za to, že zákonodarcovia a zákonodarkyne by viac nemali UPT zneužívať na ideologický boj, ale tak, ako pri iných oblastiach zdravotníckej starostlivosti, počúvať odborníkov a odborníčky. Interrupcie musia byť vykonávané na žiadosť ženy čo najmodernejšími spôsobmi (vákuová a medikamentózna) a bez ďalšieho zásahu do reprodukčných práv žien.

Menštruačná spravodlivosť

Menštruačná chudoba a teda nedostatočný prístup k hygienickým potrebám, ktoré sú pre bezpečný a zdravý priebeh menštruácie nevyhnutné, je čoraz viditeľnejším a citeľnejším problémom aj vo vyspelých krajinách, vrátane Slovenska. Navrhujeme preto zavedenie bezplatných menštruačných potrieb do škôl a na univerzity. Tento krok odbremení aj rodiny finančne zasiahnuté pandémiou. Škótsko, Francúzsko, Nový Zéland a dokonca aj susedné Česko pristúpili k zavedeniu obdobných vyrovnávacích opatrení, ktoré majú priamy pozitívny dopad na celú spoločnosť. Slovensko má tiež na to, stať aj jedným z pozitívnych príkladov štátov, ktoré takýmto spôsobom vykročia k rovnosti.


Bezpečné interrupcie

Navrhujeme zaviesť možnosť medikamentóznej formy výkonu interrupcií. Slovensko patrí k jednej z mála európskych krajín, v ktorých ženy túto možnosť bezpečnej a šetrnej formy umelého prerušenia tehotenstva stále nemajú, napriek tomu, že po jej zavedení volá široká odborná verejnosť. Zavedenie medikamentózneho spôsobu navyše pomôže zlepšiť už teraz sťaženú geografickú dostupnosť poskytovania interrupcie, ktorá sa pravdepodobne ešte zhorší následkom pripravovanej optimalizácie nemocníc. Medikamentóznu formu totiž môžu vykonávať aj iní poskytovatelia než nemocnice (gynekologické ambulancie, pôrodné asistentky ci všeobecní lekári a lekárky).

Bezplatná antikoncepcia a núdzová tabletka hradená z verejného zdravotného poistenia

Vysoká cena hormonálnej antikoncepcie a s ňou súvisiacich lekárskych úkonov a tiež fakt, že tieto nie sú hradené z verejného zdravotného poistenia, spôsobujú, že antikoncepcia zostáva pre mnohé ženy nedostupnou. Dostupná antikoncepcia je pritom jedným zo skutočných riešení pre zníženie počtu neželaných otehotnení. Okrem toho tiež navrhujeme preplácanie tzv. núdzovej tabletky, po ktorej Slovenky siahajú len v krajných a urgentných prípadoch. Ženy majú v priemere nižšie mzdy a tiež vykonávajú nespočetné hodiny neplatenej práce. Je dôležité pripomenúť, že finančnú záťaž, ktorú predstavuje zabezpečenie antikoncepcie znášajú často len ony. Koronakríza navyše ešte viac prehĺbila tieto rozdiely a mnohé ženy si viac antikoncepciu dovoliť jednoducho nemôžu. Aj preto by mal štát odstrániť toto znevýhodnenie a zabezpečiť im prístup k ochrane pred nežiaducim otehotnením.

Dostupné umelé oplodnenie pre všetky ženy

Možnosť umelého oplodnenia je na Slovensku dopriata len osobám v pároch a preplácané sú len prvé 3 cykly. To považujeme za neférové. Preto aj v záujme podpory pôrodnosti a pomoci ženám otehotnieť navrhujeme zvýšiť jeho dostupnosť - cenovú (zvýšené preplácanie cyklov, liekov a niektorých úkonov poisťovňou), vekovú (aj pre ženy nad 40 rokov) a spravodlivú (aj pre ženy bez partnera).

Reforma pôrodnej starostlivosti

Ženy na Slovensku rodia v nedôstojných podmienkach, kde sa často siaha na ich práva. Pandémia túto situáciu ešte zhoršila. Mnohé krajiny vrátane Slovenska zneužili protipandemické opatrenia na obmedzenie prístupu k základnej starostlivosti v oblasti sexuálneho a reprodukčného zdravia, prípadne ju obmedzili iba na minimum často aj z dôvodu nedostatku personálu. Či už ide o separáciu matky od dieťaťa bezprostredne po pôrode, aj keď matky neboli pozitívne, alebo dlhodobú separáciu predčasne narodených detí od rodičov, či nemožnosť mať pri sebe počas pôrodu blízku osobu, alebo odmietanie niektorých nemocníc vykonať žene interrupciu. Takmer žiadna pôrodnica na Slovensku sa neriadi Baby-friendly a Mother-friendly štandardami. Situácia je dlhodobo neúnosná a preto si pôrodná starostlivosť vyžaduje komplexnú reformu. Navrhujeme: nezávislé audity slovenských pôrodníc, ktoré zanalyzujú, do akej miery tieto spĺňajú požiadavky Baby friendly a Mother friendly nemocníc podľa medzinárodne platných štandardov WHO a FIGO. Následne prípravu systému vzdelávania zdravotníckeho personálu v oblasti znalosti týchto štandardov a nakoniec vytvorenie systému certifikácie nemocníc, ktoré by uvedené štandardy spĺňali a aktívne aplikovali, doplnený o motivačný systém benefitov pre takéto nemocnice. Okrem toho trváme na tom, aby v každej pôrodnici bola opäť zavedená banka materského mlieka. S reformou pôrodnej starostlivosti ide ruka v ruke zmena postavenia pôrodných asistentiek, ktoré musia mať možnosť vykonávať samostatnú prax na základe licencie a byť pri žene nielen počas, ale aj pred a po pôrode.


Ženy a boj proti násiliu

RIEŠENIA

Redefinícia znásilnenia založená na absencii súhlasu

Navrhujeme zmenu a doplnenie definície znásilnenia v §199 TZ, tak, aby reflektovala potrebu vyjadriť so sexuálnou aktivitou jasný a zreteľný súhlas zainteresovaných osôb, tak ako to vyžadujú medzinárodné ľudskoprávne štandardy. §200, ktorý doposiaľ hovoril o sexuálnom násilí a ktorého skutková podstata bude zahrnutá v §199, nahradíme trestným činom sexuálneho obťažovania.

Rodové tréningy pre všetky profesie prichádzajúce do kontaktu s osobami zažívajúcimi násilie

Všetky profesie, ktoré sa podieľajú na zabezpečovaní pomoci pre osoby, ktoré prežili násilie, musia mať dostatočné znalosti o problematike rodovo-podmieneného násilia. Len tak budú schopné poskytovať odbornú pomoc a eliminovať sekundárnu viktimizáciu preživších. Ako sme sa presvedčili aj pri nedávnych medializovaných prípadoch sexuálneho obťažovania,odborná pripravenosť policajných zložiek, právnických profesií, vrátane sudcov a sudkýň, prokurátorov a prokurátoriek a vôbec všetkých zamestnancov a zamestnankýň orgánov činných v trestnom konaní je v súčasnej dobe veľmi limitovaná. Na správne rozpoznanie a identifikáciu prípadov rodovo-podmieneného je preto nutné urgentne zaviesť vzdelávacie programy o CEDAW Dohovore, Opčnom protokole, rodovej rovnosti a právach žien pre všetky tieto profesie.

Povinná vzťahová a sexuálna výchova

Navrhujeme, aby raz za pol roka bol venovaný jeden deň tejto téme formou zážitkových workshopov na všetkých stupňoch vzdelávania.

Zákaz sexistických a rodovo stereotypných reklám

Posilnenie kampaní a programov na zvýšenie povedomia o rodovo-podmienenom násilí a podpora mimovládnych organizácií


Vzdelávanie o rodovej rovnosti pre páchateľov rodovo-podmieneného násilia

Osoby páchajúce rodovo-podmienené násilie si často neuvedomujú závažnosť a dôsledky svojich činov. Program zameraný na vzdelávanie o rodovej rovnosti a boj proti násiliu je jednou z možných ciest, ako zabrániť recidíve. Počas týždňového kurzu vo forme workshopu sa odborníci a odborníčky zameriavajú na objasnenie rôznych foriem a mechanizmoch násilia, zvyšujú povedomie o dôsledkoch násilných činov (právne dôsledky, dôsledky na úrovni rodiny, vplyvy na obete), predstavujú iné spôsoby konania a myslenia v prípade konfliktu. Táto intenzívna skúsenosť teda znižuje možnosť opätovného násilného správania a podporuje rovnosť medzi ženami a mužmi nielen v pároch, ale aj v spoločnosti.

Efektívna a systémová pomoc pre osoby zažívajúce násilie

Na Slovensku dlhodobo chýba dostatočné množstvo zariadení núdzového bývania pre preživšie a ich deti. Finančnú injekciu pre krízové centrá vo forme premiérskej prémie nemožno považovať za systémové a vyhovujúce riešenie. Počas pandémie zaznamenali všetky centrá zhoršenú situáciu. Okrem poddimenzovaných centier však akútnu podporu potrebuje aj telefonická linka pomoci – Národná linka pre ženy zažívajúce násilie. Práve tá zažívala počas pandémie obrovský nápor a potvrdila sa potreba zvýšiť jej kapacity. Linka je často prvým alebo dokonca jediným dôverným a bezpečným priestorom pre ženy, ktoré sú ohrozené alebo zažívajú násilie. Musíme zaručiť, že sa im dostane podpory a že budú odporučené na nadväzujúce (a fungujúce) služby podpory a ochrany dostupné vo všetkých regiónoch. Štát by rozhodne nemal šetriť na poskytnutí komplexnej pomoci obetiam násilia.

Podpora rodovo citlivého vzdelávania

Pri odstraňovaní rodovej segregácie je nevyhnutné, aby boli v rámci transformácie vzdelávacieho systému zohľadnené princípy rodovo citlivého prístupu vo výchove a vzdelávaní a to ako v oblasti riadenia a organizácie škôl, či prípravy na učiteľské povolanie, tak i tvorby vzdelávacích programov, či školských kurikúl, vrátane vyučovacích metód. Zároveň považujeme za dôležité, aby všetky legislatívne normy, ktoré sú pre výchovu a vzdelávanie relevantné uplatňovali rodové hľadisko s cieľom zabrániť ich prípadným (nezamýšľaným) diskriminujúcim dopadom.


Ženy a menej rozvinuté regióny

RIEŠENIA

Zadefinovanie viacnásobnej diskriminácie

Príčinou nerovného postavenia žien z menej rozvinutých regiónov, či marginalizovaných rómskych komunít napr. na trhu práce, alebo v procese vzdelávania, je fakt, že čelia viacnásobnému znevýhodneniu, ktoré je založené nielen na základe ich rodu, ale i sociálneho statusu, alebo etnického pôvodu. Viacnásobné znevýhodnenie je úzko prepojené s konceptom intersekcionality, ktorý hovorí o tom, že rôzne formy diskriminácie medzi sebou vzájomne pôsobia a vytvárajú tak viacdimenzionálnu nerovnosť. Pochopenie a právna definícia viacnásobnej diskriminácie a nerovnosti sú kľúčové pre komplexný prístup k vyriešeniu sociálneho vylúčenia týchto žien a nastavenie takého súboru nástrojov, ktoré túto komplexnosť účinne adresuje.

Odškodnenie nezákonne sterilizovaných žien a spätné prešetrenie sterilizácií

Vláda SR doposiaľ neprevzala plnú zodpovednosť za porušenie ľudských práv rómskych žien, na ktorých boli vykonané vynútené a násilné sterilizácie, v dôsledku ktorých došlo k závažnému porušeniu telesnej integrity, slobody a sebaurčenia postihnutých rómskych žien. Je nevyhnutné bezodkladne vytvoriť mechanizmus na finančné odškodnenie nezákonne sterilizovaných rómskych žien a to aj so spätným prešetrením za účelom zistenia celého rozsahu vynútených a násilných sterilizácii v post-komunistickej ére.

Zriadenie zamestnávateľských centier pre podporu podnikania žien v menej rozvinutých regiónoch

Nižšiu mieru pracovnej integrácie žien z menej rozvinutých regiónov, či marginalizovaných komunít potvrdzujú rôzne dáta medzinárodných zistení (FRA, EU MIDIS II, ai.). Súčasné aktívne opatrenia trhu práce (AOTP) len slabo odrážajú problémy, ktorým čelia dlhodobo nezamestnaní, nízkokvalifikovaní a ľudia s viacnásobným znevýhodnením. Problémom sú neefektívne služby zamestnanosti pre tieto skupiny ľudí, nezohľadňujúce špecifické postavenie žien. Absentuje systém prepojený na odborné poradenské služby, mentoring a tútoring pre ženy v oblasti možností doplnenia si vzdelania a nastavenie ďalších podporných služieb napr. pri podpore podnikania žien, alebo pri iných formách poobednej starostlivosti o deti zamestnaných rodičov.

Podpora vzdelávania žien s rodičovskými povinnosťami

Jedným z kľúčových dôvodov nižšej participácie viacnásobne znevýhodnených žien na trhu práce je ich nižšie dosiahnuté formálne vzdelanie a nedostatok zručností potrebných pre pracovný trh. Na Slovensku absentuje efektívne druhošancové vzdelávanie napojené na prevenciu predčasného ukončenia školskej dochádzky, systém štipendií, psychologického a kariérového poradenstva spojeného s mentoringom. Týmto mladým ženám sú často ponúkané F-odbory, kde nemajú možnosť získať kvalitatívne rovnaké vzdelanie ako pri dokončení základnej školy. Špeciálne rómskym ženám je často ponúkaný odbor Praktická žena, kde získavajú zručnosti v oblasti prípravy odevov, jedál, či celkového fungovania domácnosti, čo zásadne limituje ich ďalšie vzdelávacie možnosti a uplatnenie sa na trhu práce. Okrem toho je odbor často zriadený v blízkosti segregovaných osád, čo znemožňuje rómskym ženám integráciu a sociálny kontakt s majoritnou časťou obyvateľstva.

Integrálnym prvkom na podporu zamestnania, či vzdelania žien musia byť služby starostlivosti o deti od ranného detstva (jasle a materské školy), ktoré by mali byť fyzicky aj finančne dostupné aj rodinám z menej rozvinutých regiónov.


STOP segregácii rómskych žien na pôrodníckych oddeleniach

Rómske ženy majú v porovnaní s nerómskymi ženami podstatne horší prístup k zdravotnej starostlivosti, najmä v oblasti reprodukčného zdravia. Okrem nezákonných sterilizácii sa stretávajú so systematickou diskrimináciou v zdravotníckych zariadeniach a to prostredníctvom obmedzovania možného počtu návštev v ambulancii, oddelených izieb a segregovaných stravovacích priestorov v nemocniciach a nepriateľského dokonca nevhodného správania samotných lekárov v podobe fyzických a verbálnych útokov. Je nutné prepracovať politiku reprodukčného zdravia tak, aby bolo možné a zároveň kontrolovateľné zabezpečiť rovný prístup k službám zdravotnej starostlivosti a zabrániť priamej a nepriamej diskriminácii, rasovej segregácii a všetkým formám diskriminácie vrátane verbálnych a fyzických útokov v zariadeniach zdravotnej starostlivosti. Súčasťou by malo byť i zaškolenie zdravotného personálu v oblasti predsudkov a stereotypov a nediskriminujúceho správania vrátane rešpektovania autonómie rómskych žien a spôsobu vysvetlenia informovaného súhlasu.

Zvýšenie dostupnosti príspevku pri narodení dieťaťa pre ženy, ktoré odídu z pôrodnice skôr, ako po 4 dňoch.

V súčasne platnej legislatíve je poskytnutie príspevku pri narodení dieťaťa podmienené pravidelnou účasťou žien (raz mesačne) na preventívnych prenatálnych prehliadkach od štvrtého mesiaca tehotenstva a zotrvaním v nemocnici po pôrode, kým ošetrujúci zdravotnícky pracovník nedá súhlas s jej prepustením. Napriek tomu, že táto právna úprava sa vzťahuje na všetky ženy a javí sa teda neutrálne, v praxi sa ukazuje, že má negatívny dopad najmä na ženy z marginalizovaných rómskych komunít. Legislatívna úprava totiž nezohľadňuje skryté dôvody (nedostatok finančných prostriedkov, nemožnosť pravidelne dochádzať do zdravotníckych zariadení z odľahlých, segregovaných obydlí,. starostlivosť o ďalšie odkázané maloleté deti a pod.), čím sú rómske ženy a najmä ich deti, na starostlivosť ktorých je príspevok určený, ochudobnené o príslušné sociálne príspevky. Preto je nevyhnutné zrušiť ustanovenia zákonov o príspevku pri narodení dieťaťa, rodičovskom príspevku a prídavku na dieťa, ktoré majú disproporčne negatívny dopad na rómske ženy a ich rodiny.


Formulár odoslaný

Ďakujeme za Váš záujem
Budeme Vás kontaktovať

Dokončiť

Vo formulári sú chyby

Opraviť

Uknown error

Skúste to neskôr prosím

Dokončiť